امیر تتلو:يه شمع روشن كردم به نيّت #قهرمان ى !! خدا شاهده نه واسه خودم !! واسه مردم ايران كه سالهاس يه جشن درست نداشتن !! من خيلى وقته واسه خودم و خيليا به لطف خدا #قهرمان شدم و از خودم راضيم و ديگه هيچى نميخوام !! اين قهرمانى كه ازش حرف ميزنمو واسه بقيه ميخوام !! راستش هر سال شباى قدر كه ميشد واسه خودم دعا ميكردم و واسه اينكه موفق شم و خدا هم هر سال دعامو مستجاب ميكرد و هرسال موفق تر شدم از سال قبل !!! به لطف خودش  شايد باورتون نشه اما يه سال شب قدر بود كه رو پله تو خيابون نشسته بودم و فقط همون لباسى كه تنم بود رو داشتم و گفتم خدايا ، يا منو از بين ببر و يا كمك كن !! اونم كمكم كرد و الان در خدمت شمام "قويتر از هميشه" و موفق تر از خيليا !!! خدايا شُكرت  من يادم هس چى بودم !! پسر يه خياط فقير !! امسال اما هيچى نميخوام  امسال فقط ميخوام از خجالت سالهاى پيش در بيام !! همين !! فقط ميخوام مثبت باشمو خدمت كنم و از خجالتت درام  ميخوام عشقو به اين سرزمين برگردونم با اينكه خيليا نميخوان !! خيليا ميخندن و خيليا فحش ميدن !! اما من كه روزيمو موفقيتمو از اون خيليا نگرفتم كه حالا بخوام به حرف اونا بشينم كنار !! اميدوارم عشق و صلح و صفا و دوستى هر چه سريع تر و به حق اين شبا به اين سرزمين برگرده ❤️ الهى آمين

جمعه پانزدهم مرداد ۱۳۹۵ 7:24 |- امیرمحمد ظریفی -|